Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

De Bijbel is voor ons de bron van waaruit wij willen werken en de norm waarnaar wij willen handelen. Op grond hiervan willen wij inhoud geven aan de Bijbelse opdracht om het geestelijk en lichamelijk welzijn van (wees-)kinderen te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God voor hen zichtbaar worden in deze wereld.

Visie

Wij willen met ons werk bereiken dat zoveel mogelijk kinderen in Gobabis, uit de wijk Epako, die in donkere en uitzichtloze levensomstandigheden verkeren gesignaleerd en geholpen worden, zodat er voor hen een beter en hoopvol toekomstperspectief mag ontstaan. Dit kan alleen echt als God met Zijn licht in de kinderharten gaat schijnen. Dit is ons grootste doel!

Dit geldt ook voor onze veldwerkers. Zij willen zich in hun dagelijks werk laten leiden door Gods Geest. Hij zal hen met kinderen die het hard nodig hebben in aanraking doen komen. Zij zullen hen de praktische hulp geven die nodig is; de liefde en aandacht die ze in veel gevallen nog maar zo weinig hebben ervaren. Bovendien zullen ze met de kinderen spreken over de Heere Jezus.
De bijbelse boodschap krijgen de kinderen ook die elke dag de Light for the Children school bezoeken. Onder Gods zegen kan het leven van al deze kinderen blijvend veranderen.
Verlicht door het ‘Licht der Wereld’, kan hun leven werkelijk hoop en verwachting krijgen! LIGHT FOR THE CHILDREN

Doelen

Doelen voor de periode 2022 – 2024

Ons meerjarenplan bestaat uit een Namibisch en een Nederlands deel.
Het Namibische deel bevat

a. doelen die specifiek gericht zijn op het werk van Jac-Louis en Gijsbertha in Gobabis

b. en doelen die gericht zijn op het Light for the Children-project in zijn geheel.

In het Nederlandse deel staan de doelen die betrekking hebben op het werk dat in Nederland gebeurt. 

MEERJARENPLAN 2022-2024